Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

SPÓŁKA

Podstawowe informacje o spółce i jej działalności

Początki działalności studia działającego pod marką Punch Punk sięgają 2017 roku.

Obecnie gry tworzone są w dwóch trybach z wykorzystywaniem rozpoznawalnych IP i znanych popkulturowych motywów do produkcji autorskich gier z segmentu Indie Premium oraz w trybie work for hire, czyli pracy na zlecenie, gdzie realizowane są głównie produkcje VR.

Studio cechuje doświadczony zespół w produkcji klasycznych gier wideo i dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR).

Życiorysy zawodowe członków organów spółki

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Krzysztof Grudziński – Prezes Zarządu (pobierz plik .pdf)

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Bartosz Częścik – Przewodniczący Rady Nadzorczej (pobierz plik .pdf)
Witold Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej (pobierz plik .pdf)
Martyna Witczak – Członek Rady Nadzorczej (pobierz plik .pdf)
Wojciech Tomasz Niesyto – Członek Rady Nadzorczej (pobierz plik .pdf)
Adrian Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej (pobierz plik .pdf)

Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie

Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów.

Źródła przychodów spółki:

  1. Produkcje własne
  2. Produkcje na zlecenie
  3. a) wynagrodzenie z recoup
  4. b) wynagrodzenie za zrealizowane milestony

Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Obecnie nie występują takie powiązania.

Dokumenty korporacyjne spółki.

Przejdź do zakładki Dokumenty Korporacyjne

Zarys planów strategicznych spółki.

Strategia Emitenta opiera się na rozwoju prowadzonego obecnie modelu biznesowego, obejmującego tworzenie gier własnych oraz wykonywania produkcji na zlecenie. Spółka zamierza dalej kontynuować oraz zwiększać zaangażowanie we współpracę z dużymi podmiotami zewnętrznymi (tj.: PlayWay, Ultimate Games, Movie Games, Manager Games), poprzez rozbudowę działu work for hire specjalizującego się w portowaniu gier do wirtualnej rzeczywistości oraz produkcji symulatorów. W obszarze produkcji własnych Spółka zamierza skupić się na rozbudowie działu wydawniczego operującego na platformach wirtualnej rzeczywistości, celem samodzielnego wydawania tytułów VR. Emitent koncentrować będzie działania w obszarze pozyskiwania i tworzenia gier na platformy wirtualnej rzeczywistości, głównie na platformę Play Station VR, która obecnie charakteryzuje się niewielką konkurencją, przy dużej ilości posiadanych headsetów (zestawów umożliwiających rozgrywkę). Emitent angażuje się w działania rozwijające wewnętrzne technologie i know-how, tj. budowanie backkatalogu opartego na bazie produkcji na zlecenie, oraz tworzenie mechanik gier w trybie kilku graczy. Ponadto Punch Punk zamierza zwiększać potencjał wydawniczy tytułów Indie oraz zleceń work for hire, poprzez rozwój studia deweloperskiego oraz kontynuację polityki opartej na pozyskiwaniu znanych IP i opieraniu tytułów o znane popkulturowe motywy, celem lepszej promocji produktów i budowania jakości premium w obszarze wydawanych produktów.

Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje).

Obecnie nie zostały opublikowane żadne prognozy.

Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.

relacje.inwestorskie@punch-punk.com

Opublikowane raporty bieżące i okresowe.

Przejdź do zakładki Raporty

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.

Przejdź do zakładki Kalendarium

Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.

Przejdź do zakładki Autoryzowany Doradca i Animator

Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta.

Przejdź do zakładki Autoryzowany Doradca i Animator

Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przejdź do zakładki Dokumenty Korporacyjne