Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

KALENDARIUM

Walne zgromadzenia:

 • Walne Zgromadzenie akcjonariuszy – 24 sierpnia 2021 r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 września 2021 r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 24 listopad 2021 r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 grudzień 2021 r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 08 lutego 2022 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych:

 • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022r. – 16 sierpnia 2022 r.
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.
 • raport okresowy roczny za 2021 r. – do 21 marca 2022 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego  publikacji raportu rocznego za rok 2021 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 21 marca 2022 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a  Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w  Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu  okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.

Wymienione zdarzenia nie miały miejsca.

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Nie pojawiły się pytania od akcjonariuszy.

Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Nie miały miejsca takie zdarzenia.

Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

Nie miały miejsca przerwy.